Les normes que aquí indiquem són d’estricte compliment per part de tots aquells usuaris que utilitzin la instal·lació anomenada Can Putxet, sigui quina sigui l’edat o procedència del grup.

1. Cal acomplir els horaris establerts, tant en les entrades o sortides com dels menjars i activitats.
2. El responsable del grup es compromet a deixar les instal·lacions en les mateixes condicions d’ordre i netedat en què les ha trobades o, en el seu defecte, abonar els desperfectes ocasionats.
3. Queda totalment prohibit menjar, beure o fumar als dormitoris o a d’altres sales no indicades per a aquest ús .
4. Les taules, cadires o qualsevol altre tipus de mobiliari, només podràn ser moguts prèvia consulta.
5. Cal respectar l’ordre i la neteja tant del exterior com de l’interior de la casa durant tota l’estada, i especialment de les habitacions i sales de taller o monitors.
6. És imprescindible portar sac de dormir.
Específicament per als grups amb edats compreses entre 3 i 6 anys, caldrà portar lençols empapadors en els casos en què es cregui convenient.
7. Caldrà respectar l’entorn general de les instal·lacions, així com la vegetaciò de la zona.
8.- L’hora d’entrar a la casa correspondrà a una hora abans del primer àpat. Si s’ha d’arribar abans, convé notificar-ho. En aquest cas només es permetrà deixar l’equipatge.
9. No es permesa la utilització d’equips de so, instruments amplificats, megafonia o d’altres.
10. Està prohibit fer foc, encendre espelmes, antorxes o qualsevol estri que pugui ser perill manifest de foc.
11. Tots els grups d’infants estan subjectes a les normatives específiques de nombre i titulació de mestres acompanyants i monitors segons la normativa vigent.
12. La utilització de la piscina serà sempre sota el compliment estricte de la normativa vigent del Departament de Sanitat envers l’ús de les piscines d’ús públic.
13. A l’interior de la casa no es podrà dur a terme cap activitat que pugui malmetre l’estat de les instal.lacions.
14. No es podran moure les lliteres i les taquilles de lloc. En casos en què, per raons de seguretat dels infants, es desitgi posar altres proteccions de les que ja existeixen, caldrà demanar-ho al responsable de la casa.
15. No està permesa la ubicació de mobles o altres elements a les portes, finestres o sortides d’emergència.
16. En casos de malaltia o accident, sempre i quan no s’hagin produït per cap causa imputable a l’estat de les instal·lacions o als seus propietaris (deficiència de la infrastructura, potabilitat de les aigues o aliments en mal estat), els serveis mèdics aniran a càrrec del grup assistent, així com la responsabilitat legal que se’n pogués derivar.
Cal dur carnet de la Seguretat Social, o bé qualsevol altra pòlissa vigent que cobreixi els serveis mèdics.
17. En cas que en el moment de l’arribada la casa estigui ocupada per un atre grup, s’esperarà fins al moment en què s’hagi dut a terme la neteja de les habitacions.